Urban Expansion

Recent

Exploratory Study of Chinese Urban Expansion
working paper
/ Aug 05,2016

Exploratory Study of Chinese Urban Expansion

Overlooked Third Tier Cities 

by Douglas Webster, Cai Jianming, Zhang Feifei, Larissa Muller, Lin Jing, Jianyi Li